• Statut:

  Statut

  Stowarzyszenia Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim

  „HAJDUKI”

   

  Postanowienia ogólne

  §1

  1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim HAJDUKI”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

  2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104), posiada osobowość prawną.

  3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym działaniu jego członków.

  4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

  5. Stowarzyszenie może używać ustalonego znaku i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

  6. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

   

  § 2

  Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami działającymi w Polsce lub za granicą realizującymi podobne cele, co Stowarzyszenie, jeśli nie narusza to przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego, a w szczególności umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji posiadających cele takie same lub podobne do celów Stowarzyszenia.

   

  § 3

  1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim.

  3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.

  § 4

  Stowarzyszenie swoją działalnością podtrzymuje i upowszechnia tradycję narodową, poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

   

  Cele i sposoby działania

  § 5

  Celami Stowarzyszenia są:

  a) propagowanie tańca i śpiewu z różnych regionów Polski;

  b) upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz rozwijanie świadomości kulturowej i narodowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

  c) pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „HAJDUKI”, zwanego dalej Zespołem, a w szczególności: finansowanie zakupu strojów regionalnych lub ich części, organizowanie finansowania i finansowanie udziału Zespołu w występach, imprezach oraz festiwalach krajowych i zagranicznych;

  d) rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych Zespołu;

  e) współtworzenie i rozpowszechnianie materiałów reklamujących, promujących i informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia i Zespołu;

  f) integracja byłych i obecnych członków Zespołu, a także jego przyjaciół.

   

  § 6

  Stowarzyszenie będzie realizować cele, o których mowa w § 5 poprzez:

  a)  inicjowanie lub organizowanie różnych imprez związanych z upowszechnianiem tańca i śpiewu polskiego;

  b) współpracę z placówkami oświaty, instytucjami państwowymi, organizacjami kulturalnymi;

  c) propagowanie kultury, sztuki, tradycji narodowej i regionalnej w prasie i mediach lokalnych;

  d) inicjowanie form artystycznych z udziałem wspólnoty lokalnej, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Oświęcim i ich okolic;

  e) czynny udział w organizacji, pozyskiwaniu funduszy i finansowaniu wyjazdów festiwalowych Zespołu;

  f) zbieranie i archiwizowanie informacji o Zespole;

  g) nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania;

  h) podejmowanie różnego rodzaju działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

   

  § 7

  Stowarzyszenie może podejmować współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, o ile współpraca ta służy realizacji celów działania Stowarzyszenia.

   

  Członkowie – prawa i obowiązki

  § 8

  Wyróżnia się:

  - członków zwyczajnych;

  - członków wspierających;

  - członków honorowych.

   

  § 9

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia i chcąca realizować te cele.

  2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na wniosek w drodze Aktu Nadania Członkostwa wydawanego przez Zarząd.

   

  § 10

  Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do:

  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

  b) czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

  c) składnia wniosków i propozycji projektów mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.

   

  § 11

  Członek zwyczajny ma obowiązek:

  a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał wydawanych przez władze Stowarzyszenia;

  b) opłacać składki członkowskie w wysokości i w okresach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków;

  c) w miarę swoich możliwości i umiejętności brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w bieżąco realizowanych przedsięwzięciach;

  d) propagować główne założenia Stowarzyszenia.

   

  § 12

  1. Członkostwo zwyczajne ustaje na podstawie uchwały Zarządu.

  2. Ustanie członkostwa zwyczajnego może nastąpić na skutek:

  a) złożonego do Zarządu pisemnego wniosku członka zwyczajnego chcącego wystąpić;

  b) długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków nałożonych na członka zwyczajnego postanowieniami statutu, regulaminu lub uchwały władz Stowarzyszenia;

  c) działania na szkodę Stowarzyszenia;

  d) zalegania z zapłatą składek członkowskich, jeżeli zadłużenie jest wyższe niż równowartość sześciu składek członkowskich;

  e) śmierci członka zwyczajnego.

  3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od doręczenia treści uchwały.

  4. Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek wykluczony nie posiada praw członka zwyczajnego i nie jest zobowiązany wykonywać obowiązków statutowych.

   

  § 13

  1. Członkiem wspierającym może być osoba w rozumieniu § 9 ust. 1, a także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  2. Nabycie członkostwa wspierającego odbywa się w drodze Aktu Nadania Członkostwa Wspierającego wydawanego przez Zarząd.

   

  § 14

  1. Działanie członka wspierającego polega na:

  a) wsparciu materialnym Stowarzyszenia na zasadach indywidulnie ustalonych z członkiem wspierającym lub

  b) wsparciu merytorycznym w realizacji przedsięwzięć Stowarzyszenia lub

  c) współpracy w organizacji i wykonaniu projektów dążących do realizacji celów Stowarzyszenia.

  2. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

   

  § 15

  1. Członkostwo wspierające ustaje na podstawie uchwały Zarządu.

  2. Ustanie członkostwa wspierającego może nastąpić na skutek:

  a) złożonego do Zarządu pisemnego wniosku członka wspierającego chcącego wystąpić;

  b) długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od działania określonego w § 14;

  c) działania na szkodę Stowarzyszenia;

  d) śmierci członka, który jest osobą fizyczną lub likwidacji członka, który jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  3. Odwołanie od uchwały o wykluczeniu członka wspierającego rozpatrywane jest w trybie określonym w § 12 ust. 3 i 4.

   

   

   

  § 16

  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Zespołu.

  2. Nadanie lub odebranie tytułu członka honorowego następuje na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd w drodze uchwały.

  3. Ustanie członkostwa honorowego może nastąpić na skutek:

  a) złożonego do Zarządu pisemnego wniosku członka honorowego chcącego wystąpić;

  b) działania na szkodę Stowarzyszenia;

  c) śmierci.

  4. Członek honorowy posiada uprawnienia wymienione w § 10 pkt. b i c.

  5. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich.

   

  Władze Stowarzyszenia

  § 17

  Organami Stowarzyszenia są:

  a) Walne Zebranie Członków;

  b) Zarząd;

  c) Komisja Rewizyjna.

   

  § 18

  Członkowie Organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

   

  §19

  1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

  2. Wszystkie postanowienia statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków odnoszą się również do Walnego Zebrania Delegatów.

  3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd, jednak nie później niż do 30 września każdego roku.

  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd zawsze, gdy jest taka potrzeba.

  6. O zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Zarząd zawiadamia członków 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

  7. O porządku obrad Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd.

   

  § 20

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  a)  z własnej inicjatywy;

  b)  na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;

  c)  na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 4 tygodni od dnia uchwały Zarządu, zgłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej lub zgłoszenia wniosku członków Stowarzyszenia. W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków znajdują się sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

  3. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie ust. 1 pkt b i c we wniosku, żądaniu powinien znajdować się proponowany porządek obrad.

   

  § 21

  1. Udział w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni.

  2. Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

   

  § 22

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  a) rozstrzyganie w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  c) uchwalanie statutu i jego zmian;

  d) ustalanie wysokości składek członkowskich;

  e) podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych w statucie;

  f) występowanie z wnioskiem do Zarządu o nadanie członkostwa honorowego;

  g) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  h) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;

  i) podejmowanie uchwały o zawieszeniu działania lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

   

  § 23

  1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków ustala się kworum 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów ustala się kworum 1/2 liczby Delegatów.

  2. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów (1/2 + 1 głos).

  3. Uchwała dotycząca zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów uprawnionych członków.

  4. Głosowania odbywają się w trybie jawnym z wyjątkiem głosowań w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

   

  § 24

  1. Jeżeli liczba członków przekroczy 50 Walne Zebranie Członków przekształca się w Walne Zebranie Delegatów.

  2. Kadencja Delegatów wynosi 4 lata.

   

  § 25

  1. Walne Zebranie Członków wybiera Delegatów w głosowaniu tajnym. Każdy członek może zgłosić kandydatury członków na Delegatów.

  2. Walne Zebranie Delegatów ma członków w ilości jeden Delegat na 5 członków Stowarzyszenia.

   

  § 26

  1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz.

  2. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.

  3. Zarząd składa się z co najmniej trzech pełnoletnich członków posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zarząd spośród swoich członków wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

  5. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu zawiadamia Prezes Zarządu pozostałych członków Zarządu nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

  6. Członkiem Zarząd nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   

  § 27

  Działalność Zarządu polega na:

  a) reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz i działaniu w jego imieniu;

  b) kierowaniu działalnością Stowarzyszenia;

  c) wykonywaniu uchwał Walnego Zebrania Członków;

  d) opracowywaniu planu finansowania Stowarzyszenia oraz przygotowywaniu sprawozdań z jego wykonania;

  e) opracowywaniu planu działania skierowanego na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz przygotowywaniu sprawozdań z jego wykonania;

  f) uchwalaniu regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia;

  g) wydawaniu Aktów Nadania Członkostwa oraz uchwał wykluczających członków ze Stowarzyszenia;

  h) składaniu wniosków do Walnego Zebrania Członków o ustalenie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich;

  i) wydawaniu uchwał dotyczących przystąpienia Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń mających siedzibę w kraju, jak i tych o charakterze międzynarodowym;

  j) zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia;

  k) zwoływaniu Walnego Zebrania Członków oraz informowaniu członków o terminie i miejscu zebrania;

  l) realizowaniu innych zadań dążących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  § 28

  1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

  2. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

  3. Dla ważności uchwały obecność Prezesa Zarządu jest niezbędna.

   

  § 29

  Członkowie Zarządu odpowiadają przed Walnym Zebraniem Członków za wykonanie swoich obowiązków statutowych.

   

  § 30

  Ustanie pełnienia funkcji członka Zarządu następuje na skutek:

  a) upływu kadencji;

  b) rezygnacji przez członka złożonej na piśmie do Walnego Zebrania Członków;

  c) odwołania przez Walne Zebranie Członków;

  d) śmierci.

   

  § 31

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.

  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

  3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

  4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

  5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz osoby, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, są z nimi spokrewnione, spowinowacone lub podległe członkowi Zarządu z tytułu zatrudnienia.

  6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   

  § 32

  1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie ogólnej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.

  2. Przynajmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przeprowadza gruntowną kontrolę działalności Stowarzyszenia, a w szczególności kontrolę stanu finansowego z uwzględnieniem celowości i rzetelności przeznaczenia środków finansowych oraz zgodności ze statutem.

  3. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu z żądaniem wyjaśnień zarówno w trakcie kontroli, jak i po jej dokonaniu.

  4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sporządzić raport pokontrolny, który wraz z oceną działalności Zarządu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków.

  5. Komisja Rewizyjna występuje do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi.

  6. Na wniosek Prezesa Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

   

  § 33

  Ustanie pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej następuje zgodnie z postanowieniami § 30.

   

  Majątek Stowarzyszenia

  § 34

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  a) składek członkowskich;

  b) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringów;

  c) dotacji, subwencji, środków pochodzących z ofiarności publicznej lub przekazywane przez podmioty gospodarcze;

  d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

  e) dochody uzyskiwane z odsetek z rachunków bankowych, lokat;

  f) dochodów z imprez, przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie, zbiórek publicznych;

  g) dochodów z działalności gospodarczej.

  2. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową, a w szczególności na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   

  Działalność gospodarcza

  § 35

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

  2. Prowadzona działalność gospodarcza ma służyć jedynie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  3. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, w której zostanie określony zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  § 36

  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

   

  § 37

  Bezwzględnie zabronione jest:

  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów oraz osób, z którymi członkowie oraz członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;

  b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

  c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

  d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

  Reprezentacja

  § 38

  Do składania wszelkich oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa Zarządu i drugiego członka Zarządu.

   

  Zmiana statutu

  § 39

  Uchwałę wprowadzającą zmianę postanowień statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 23.

   

  Rozwiązanie się Stowarzyszenia

  § 40

  1. Uchwałę dotyczącą rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 23.

  2. Uchwałą, o której mowa w ust. 1 Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną składającą się z co najmniej trzech członków, która decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

   

  Postanowienia końcowe

  § 41

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.